ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสาคร

11 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิกรุกในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสาคร (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ครั้งที่ 1) โดยนางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา เสียงหวาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นายชลอ ลิ้มศิริ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางสาวจินตนา แก้วเกตุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร นายพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ คุณวรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสิริวรรณ พุฒิพัฒนา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม C204 บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมทุรสาคร จังหวัดสมทุรสาคร